STåLMEKAN AB  Telefon: 0550-620 90
 


Info
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Hemsideinfo
Miljöpolicy

Vi ser det som en självklarhet att minska miljöpåverkan i vår verksamhet. Vi ser det även som vår skyldighet att aktivt påverka och stötta våra underleverantörer i deras miljöarbete.

Ständiga förbättringar
Inom vår organisation är arbetet för ständiga förbättringar en självklarhet. Detta leder till att alla möjligheter till förbättrad resursanvändning uppmärksammas gentemot såväl kunder, leverantörer som inom vår organisation.

åtagande
Inom Stålmekan AB åtar vi oss att följa gällande miljölagstiftning och de förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde. Vi skall också verka för att motsvarande krav uppfylls av våra leverantörer.

Utvärderingar
Inom Stålmekan AB utvärderar och analyserar vi ständigt våra processer beträffande såväl övergripande som detaljerade miljömål.

Kommunikation
För att vi skall kunna leva upp till våra åtaganden utbildar vi ständigt våra medarbetare i innebörden av vår miljöpolicy. Inom vår organisation är det viktigt att vår policy är kommunicerad även till våra kunder och leverantörer.

 


Copyright © 1997 - 2019, Stålmekan AB, Storfors, Sverige